Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Συνεργασία της INTERAMERICANμε τη SAS για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Συνεργασία της INTERAMERICANμε τη SAS για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Μετά τη συνεργασία τους για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, INTERAMERICANκαι SASπραγματοποιούν ένα ακόμη βήμα προηγμένης ψηφιακής λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας για την Προστασία των Δεδομένων, με την εφαρμογή της λύσης “SASforPersonalDataProtection. Με την εν λόγω λύση, η INTERAMERICANενισχύει σημαντικά την ευθυγράμμισή της με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EUGeneralDataProtection), αποκτώντας σημαντικό εφόδιο για την ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, εγγυώμενη την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών στοιχειών τους. 

Ηλύση “SASsolutionsforPersonalDataProtection”, που ενσωματώνει στις ψηφιακές λειτουργίες της η INTERAMERICAN, υποστηρίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό για τον μετασχηματισμό της σε απόλυτο “ψηφιακό Ασφαλιστή”. Παράλληλα, η εφαρμογή θα είναι καταλυτική για όποιες ανησυχίες των πελατών μπορεί να προκαλεί, εύλογα, η έκθεση των προσωπικών δεδομένων τους στην “εκρηκτική” εποχή των BigDataκαι InternetofThinksκαι στον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η λύση εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων, όπου INTERAMERICANκαι SASέχουν αναπτύξει συνεργασία που διασφαλίζει πολιτικές και διαδικασίες της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα και ακρίβεια των υπό διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.
Ητεχνολογική υποδομήστην INTERAMERICAN,σε συνδυασμό με την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης “SASsolutionsforPersonalDataProtection”, υπογραμμίζει τη συμμόρφωση της εταιρείαςμε τον νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο 2018. Συγκεκριμένα, η λύση της SAS παρέχει υψηλής ποιότητας λειτουργικότητα στις ακόλουθες περιοχές:
• στον εντοπισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών που υπάρχουν στις επιχειρηματικές εφαρμογές, καθώς και στις διάφορες βάσεις δεδομένων της εταιρείας.
• στην εφαρμογή, καθώς και στην αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας για την αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων, για τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα, για την καταγραφή της δραστηριότητας του χρήστη κ.λπ.
• στην εκτίμηση/αξιολόγηση των επιπτώσεων που είναι πιθανές από την έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους. Σε περίπτωση που ένας τύπος επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο για τα δικαιώματα των πελατών, η εταιρεία θα πρέπει να έχει, ήδη, προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να συνεπιφέρει η συγκεκριμένη επεξεργασία.
• στην καταγραφή κάθε ζημιογόνου ή μη γεγονότος για την εταιρεία, που μπορεί να έχει σχέση με την παραβίαση της ασφάλειας ενός συστήματος, καθώς επίσης και στην ειδοποίηση της ανεξάρτητης αρχής για τις διαδικασίες/ενέργειες που πρόκειται να ακολουθήσει η εταιρεία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου γεγονότος.
Η επένδυση της INTERAMERICANστη λύση “SASforPersonalDataProtection”, πέρα από την απαιτούμενη συμμόρφωση που ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών, θα αποφέρει και αλλά σημαντικά οφέλη στην εταιρεία, όπως τη μείωση σε μεγάλο βαθμό της πιθανότητας επιβολής σοβαρών οικονομικών κυρώσεων και την αποφυγή του κινδύνου μιας δυνητικής δυσφήμισης.

Φωτογραφία:
Από αριστερά ο Νίκος Πέππας, CountryManager Greece, Cyprus, Bulgaria της SAS με τον ΞενοφώνταΛιαπάκη, γενικό διευθυντή ΙΤ & Services της INTERAMERICAN.

επιστροφή στην κορυφή